നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് നെടുമങ്ങാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. 1954-ൽ രൂപീകരിച്ച നെടുമങ്ങാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 123.5 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

  1. കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. പനവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിലാസം തിരുത്തുക


നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പഴകുറ്റി - 695561
ഫോൺ : 0472 2802307
ഇമെയിൽ : bdondd@bsnl.in

അവലംബം തിരുത്തുക