കേരളത്തിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമായിരുന്നു നീലേശ്വരം നിയമസഭാമണ്ഡലം. 1957 ൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ മണ്ഡലം പുനർക്രമീകരണത്തോടെ ഇല്ലാതായി.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക