ഒരു ചിത്രത്തിലെ പ്രത്യേക വർണം എടുത്തുമാറ്റി പകരം അവിടെ മറ്റൊരു ചിത്രം പിടിപ്പിക്കുന്ന എഡിറ്റിങ് വിദ്യയാണ് Chroma key അഥവാ നിറപ്പൂട്ട്. ഗ്രീൻസ്ക്രീൻ എഡിറ്റിങ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഗ്രീൻസ്ക്രീനിന് മുന്നിലെ ചിത്രവും തദ്സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ചിത്ര വന്നപ്പോഴുള്ള മാറ്റവും ഒരു താരതമ്യം
നിറപ്പൂട്ടുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എഡിറ്റിങ് വിദ്യയുടെ മാതൃകാവിശദീകരണം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നിറപ്പൂട്ട്&oldid=2799039" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്