നവീന ഭൗതികം (Modern physics) എന്നത് സാമാന്യമായി 20-ആം ശതാബ്ദത്തിലെയും 21-ആം ശതാബ്ദത്തിലെയും ഭൗതികശാസ്ത്രമാണ്. നവീനഭൗതികം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്:

ഇതും കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നവീനഭൗതികം&oldid=2308468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്