ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ആഭേരിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് നഗുമോമുഗനലേനി .

വരികൾ തിരുത്തുക

പല്ലവി തിരുത്തുക

നഗുമോമുഗനലേനി നാജാലി തെലിസി
നന്നുബ്രോവരാദാ ശ്രീരഘുവരനീ

അനുപല്ലവി തിരുത്തുക

നഗരാജധര നീദു പരിവാരുലെല്ല
ഒഗിബോധന ജേസേവാരലുഗാരേ ഇടുലുണ്ഡുദുരേ നീ

ചരണം തിരുത്തുക

ഖഗരാജു നീയാനതിവിനി വേഗചനലേഡോ
ഗഗനാനികിലകു ബഹുദൂരംബനിനാഡോ
ജഗമേലേ പരമാത്മ എവരിതോ മൊരലിഡുദു
വഗജൂപകു താളനുനന്നേലു കോരാ ത്യാഗരാജനുത നീ

അർത്ഥം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഗുമോമുഗനലേനി&oldid=3240133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്