ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ആഭേരിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് നഗുമോമുഗനലേനി .

വരികൾതിരുത്തുക

പല്ലവിതിരുത്തുക

നഗുമോമുഗനലേനി നാജാലി തെലിസി
നന്നുബ്രോവരാദാ ശ്രീരഘുവരനീ

അനുപല്ലവിതിരുത്തുക

നഗരാജധര നീദു പരിവാരുലെല്ല
ഒഗിബോധന ജേസേവാരലുഗാരേ ഇടുലുണ്ഡുദുരേ നീ

ചരണംതിരുത്തുക

ഖഗരാജു നീയാനതിവിനി വേഗചനലേഡോ
ഗഗനാനികിലകു ബഹുദൂരംബനിനാഡോ
ജഗമേലേ പരമാത്മ എവരിതോ മൊരലിഡുദു
വഗജൂപകു താളനുനന്നേലു കോരാ ത്യാഗരാജനുത നീ

അർത്ഥംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഗുമോമുഗനലേനി&oldid=3240133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്