നാടകത്തിലെ ഭരതവാക്യത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കഥകളിയിലെ ധനാശിക്കുള്ളത്. അഭിനയപൂർത്തിക്കു ശേഷം ശിഷ്ട പാത്രമായ ഒരു പച്ചവേഷം ഈശ്വര സ്തുതിരൂപത്തിൽ ചെമ്പടയിലെ വലിയ കലാശത്തിന്റെ ചില എണ്ണങ്ങൾ തലയ്ക്കുമീതെ കൈകൂപ്പി എടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഇതനുഷ്ടിക്കുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചില ഈശ്വരസ്തുതികൾ ആലപിക്കും . കേളി, അരങ്ങു കേളി, തോടയം , വന്ദനശ്ലോകം, പുറപ്പാട് ,മേളപ്പദം ,കഥാവതരണം, ധനാശി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടാംഗങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ കഥകളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ധനാശി&oldid=2448822" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്