ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റ്റെ അവസ്ഥയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതി.എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇത് ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടാറില്ല.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതി&oldid=2236296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്