ത്വാഗൂത്ത് (طاغوت)എന്നാൽ അറബിയിൽ ഭാഷാപരമായി ‘ന്യായമായ പരിധി ലംഘിച്ച അടിമ’ എന്നാണർഥം. സാങ്കേതികമായി വ്യാജദൈവം, കള്ളദൈവം, ദൈവിക നിയമത്തെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം നിയമനിർവഹണം നടത്തുന്ന വ്യക്തി, പുരുഷൻ,സ്ത്രീ, ഭരണാധികാരി, കോടതി, ജഡ്ജി, ഒക്കെ ത്വാഗൂത്താൺ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ത്വാഗൂത്ത്&oldid=3415051" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്