ത്രി സ്തൂപങ്ങൾ (സിഖ് മതം)

ഗുരു നാനാക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് അനുശാസനകളാണ് സിഖ് മതത്തിന്റെ മൂന്ന് സ്തൂപങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.അവ ഇപ്രകാരമാണ് .

1- ദൈവസ്മരണ, ദൈവ നാമ ജപം (സിംറാൻ, നാം ജപോ).ഇതിനായി ദിനേന്ന ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രാർഥനകൾ പിൽക്കാല ഗുരുക്കന്മാർ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2-കിരാത്ത് കരോ- കായികവും ബൗദ്ധികവും,സത്യസന്ധവും മായുള്ള അധ്വാനത്തിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുക. ദൈവഭയത്തോടെ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരം പുലർത്തികൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

3-വാന്ത് ചക്കോ. - പങ്കു വെയ്ക്കൽ. തനിക്കുള്ളത്, ധനം, ഭക്ഷണം എന്തും , സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി പങ്കിടുക. നിർധനരെയും അവശരെയും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.