മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു പരമ്പരയെ ത്രയം എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരനത്തിനു.ദി ഗോഡ്ഫാദർ പരമ്പര ത്രയം ആണ് .കാരണം ആ പരമ്പരയിൽ ഗോഡ്ഫാദർ I, ഗോഡ്ഫാദർ II,ഗോഡ്ഫാദർ III എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സിനിമകൾ ഉണ്ട്.