തൊട്ടിപ്പാൾ ഭഗവതിക്ഷേത്രം

108 ദുർഗ്ഗാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ തൊട്ടിപ്പാൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തൊട്ടിപ്പാളിൽ പറപ്പുക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാന മൂർത്തി ദുർഗ്ഗ. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായ ദുർഗ്ഗയ്ക്ക് മൂന്ന് പൂജയുണ്ട്.

ദ്വാരപാലകന്മാർക്ക് പകരം ദ്വാരപാലികമാരാണ്. ഗണപതിയും ആലിങ്കൽ ഭഗവതിയും ഉപദേവതമാരാണ്. മീനത്തിൽ പൂരം. ആറാട്ടുപുഴ പൂരം പങ്കാളിയാണ്. ആറുനാട്ടിൽ പ്രഭുക്കന്മാരിലെ ചങ്കരംകോത കർത്താവിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം. കൊല്ലവർഷം 1112-ൽ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തു.ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവിന്റയും ഊരകം അമ്മത്തിരുവടിയുടെയും സഹോദരി സ്ഥാനമാണ് തൊട്ടിപ്പാൾ ഭഗവതിക്ക് ഉള്ളത്.ഇതു കൂടാതെ മാട്ടിൽ ശാസ്താവിന്റെ സഹോദരി സ്ഥാനവും ഉണ്ട്.മീനമാസിൽ പൂരം നാളിൽ നടക്കുന്ന തൊട്ടിപ്പാൾ പകൽ പൂരം പ്രസിദ്ധമാണ്.പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂരമാണ് ഇത്.കാർത്തിക പുറപ്പാടും പ്രസിദ്ധമാണ്.പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരങ്ങളിൽ സഹോദരനായ ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവിന് ഒപ്പം പൂരം നടത്തുന്നു.ആറാട്ടുപുഴ തറയ്കൽ പൂരത്തിന്റെ ഭഗവതി പങ്കെടുക്കുന്നു