തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണ് ശ്രേണികൾ

പ്രധാനമായും ആറിനം ബെഞ്ച്മാർക്ക് മണ്ണുശ്രേണികളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്[1].

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക