തൃക്കണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രം

ത്രയംബകെശ്വരൻ (ശിവൻ)ആണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. മലബാറിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മുഖമുള്ള ഒരേ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. അറബിക്കടലിലേക്ക് അഭിമുഖമായാണ് ക്ഷേത്രം. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പിതൃ തർപ്പണം അർപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അറബിക്കടലിനെയും ക്ഷേത്രത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഹൈവെ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ ബേക്കൽ കോട്ട ക്ഷേത്രത്തിനു കുറച്ചകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.