ഒന്നിലേറെ ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യ ശാസ്ത്രവും,സാഹിത്യ നിരൂപണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃതികളുടെ സജാത്യ വൈജാത്യം,പ്രഭവം,സ്വാധീനം എന്നിവയുടെ പരിശോധനയിലൂടെ നടത്തുന്ന നിരൂപണമോ വ്യത്യസ്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനതയുടെ സാഹിത്യ ബന്ധങ്ങളും ആശയവിനിമയ ഉപാധികളും സംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പഠനമാണ് താരതമ്യ സാഹിത്യം[1].

  1. എസ്.എസ് പ്രാവേർ താരതമ്യ സാഹിത്യ പഠനം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=താരതമ്യ_സാഹിത്യം&oldid=2881455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്