ജലാശയത്തിൽ നിന്നും പോളകളും മണൽ പുറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണു് ഡ്രഡ്ജർ

ഡ്രഡ്ജർ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡ്രഡ്ജർ&oldid=2226806" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്