ബാഴ്സലോണിയൻ ക്ലബ്ബുകളായ ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോളും എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരം എൽ ഡെർബി ബാഴ്സെലോണി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഡെർബി ബാഴ്സെലോണി
എൽ ഡെർബി
എൽ ഡെർബി ബാഴ്സെലോണി
മേഖലബാഴ്സലോണ, കാറ്റലോണിയ, സ്പെയിൻ
ആദ്യ മത്സരം7 ഏപ്രിൽ 1929
പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾബാഴ്സലോണ
എസ്പാൻയോൾ
കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ചത്ബാഴ്സലോണ (83)

മത്സരങ്ങൾ തിരുത്തുക

സീസൺ ആതിഥേയർ അതിഥികൾ ആതിഥേയർ അതിഥികൾ
1928–29 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1929–30 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 4 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1930–31 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 6 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 4 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4
1931–32 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1932–33 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1933–34 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1934–35 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 4 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1935–36 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1936–37 സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം
1937–38
1938–39
1939–40 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1940–41 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1941–42 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 5 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1942–43 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1943–44 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1944–45 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1945–46 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1946–47 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1947–48 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1948–49 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1949–50 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1950–51 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 6 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1951–52 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1952–53 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1953–54 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1954–55 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4
1955–56 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1956–57 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1957–58 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1958–59 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1959–60 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1960–61 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1961–62 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1962–63 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു.
1963–64 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1964–65 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1965–66 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1966–67 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1967–68 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1968–69 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1969–70 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു.
1970–71 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1971–72 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1972–73 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1973–74 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1974–75 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 5 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1975–76 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1976–77 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1977–78 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1978–79 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1979–80 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1980–81 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1981–82 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4
1982–83 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1983–84 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1984–85 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1985–86 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 5 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
1986–87 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1986–87 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1987–88 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1988–89 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1989–90 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു.
1990–91 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1991–92 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4
1992–93 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1993–94 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു.
1994–95 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1995–96 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1996–97 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
1997–98 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
1998–99 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
1999–00 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
2000–01 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
2001–02 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
2002–03 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
2003–04 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 3
2004–05 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
2005–06 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
2006–07 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 3 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
2007–08 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1
2008–09 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2
2009–10 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 0
2010–11 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 2 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 5
2011–12 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 4 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 0 ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 1 എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 1

*സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കാരണം 1936 നും 1939 നും ഇടയിൽ മത്സരങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ല.

നേർക്കുനേർ തിരുത്തുക

ടീം കളികൾ ജയം % സമനില % തോൽവി % ഗോളുകൾ
എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ 156 87 55.77 35 22.44 34 21.79 290
ആർ.സി.ഡി. എസ്പാൻയോൾ 156 34 21.79 35 22.44 87 55.77 173
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡെർബി_ബാഴ്സെലോണി&oldid=1693063" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്