തുളച്ചു കയറാൻ കഴിവുള്ള തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാളികൾ അല്ലെകിൽ ഖണ്ഡം തിരിച്ചു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി ആണ് ടോമോഗ്രാഫി. ഇങ്ങനെ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ ടോമോഗ്രാഫ് എന്നും, ആ പ്രതിച്ഛായയെ ടോമോഗ്രാം എന്നും വിളിക്കുന്നു.

Basic principle of tomography: superposition free tomographic cross sections S1 and S2 compared with the projected image P

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ടോമോഗ്രാഫി&oldid=1692735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്