ജോൺ സവൈൽ, ഫോർത്ത് ഏൾ ഓഫ് മെക്സ്ബോറോ

1830-നും 1860-നും ഇടയിലെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പീയറും ടോറി രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരുന്നു ജോൺ ചാൾസ് ജോർജ്ജ് സവൈൽ 4ത് ഏൾ ഓഫ് മെക്സ്ബോറോ (4 ജൂൺ1810 – 17 ആഗസ്റ്റ്1899), styled വിസ്കൌണ്ട് പോളിങ്ടൺ. റിഫോം ആക്ട് 1832 നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ മരണംവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലെ അവസാനത്തെ അംഗവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Monument in St Raphael's Church, Surbiton, to John Charles Savile 4th Earl Mexborough.
Anne, Viscountess Pollington, later Countess of Mexborough (d. 1870), with her son, John Charles, later 4th Earl of Mexborough (Thomas Lawrence) London, Moretti Fine Art collection

പശ്ചാത്തലംതിരുത്തുക

സവൈൽ, ജോൺ സവൈൽ, 3rd ഏൾ ഓഫ് മെക്സ്ബോറോയുടെയും, ഫിലിപ്പ് യോർക്ക്, 3rd ഏൾ ഓഫ് ഹാർഡ്വിക്കെന്റെ മകളുമായ ലേഡി ആനിയുടെയും മകനായിരുന്നു.[1]1821 നും 1826 നും ഇടയ്ക്ക് ഈറ്റണിലെ ക്ലാസിക്കുകളിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻറെ കഴിവുകൾക്ക് പ്രശസ്തി നേടികൊടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ബോക്സിംഗ് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. [2]1827-8.-ൽ കേംബ്രിഡ്ജിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ ചേർന്നു.[3]അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Profile, thepeerage.com; accessed 16 May 2016.
  2. W. Tuckwell, "Alexander Kinglake", p. 10, quoted in "Savile, John Charles George", History of Parliament 1820-1832 ed. D.R. Fisher, Cambridge University Press, 2009.
  3. "Savile, John Charles George, Viscount Pollington (SVL827JC)". A Cambridge Alumni Database. University of Cambridge.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

Parliament of the United Kingdom
Preceded by Member of Parliament for Gatton
1831–1832
With: Anthony John Ashley
Constituency abolished
Preceded by Member of Parliament for Pontefract
1835–1837
With: John Gully
Succeeded by
Preceded by Member of Parliament for Pontefract
1841–1847
With: Richard Monckton Milnes
Succeeded by
Peerage of Ireland
Preceded by Earl of Mexborough
1860–1899
Succeeded by