ജീവശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപിപ്പിക്കൽ

ജീവികൾ തങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലത്തുനിന്നോ പ്രജനന സ്ഥലത്തുനിന്നോ മറ്റൊരു പ്രജനന സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്.[1] പുറപ്പെടൽ, സ്ഥലംമാറ്റം, അധിവാസം എന്നീ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്.[2][3][4][5]

കാറ്റിന്റെ സഹായത്താലുള്ള വിത്തുവിതരണം

ഇത് ജന്തുദേശാടനത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Ronce, O. (2007). "How does it feel to be like a rolling stone? Ten questions about dispersal evolution". Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 38: 231–253. doi:10.1146/annurev.ecolsys.38.091206.095611.
  2. Bonte, D.; Van Dyck, H.; Bullock, J. M.; Coulon, A.; Delgado, M. D. M.; Gibbs, M.; et al. (2012). "Costs of dispersal". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 87 (2): 290–312. doi:10.1111/j.1469-185X.2011.00201.x. PMID 21929715.
  3. Dunning, J. B. J.; Stewart, D. J.; Danielson, B. J.; Noon, B. R.; Root, T. L.; Lamberson, R.H.; Stevens, E. E. (1995). "Spatially explicit population models: current forms and future uses" (PDF). Ecological Applications. 5 (1): 3–11. doi:10.2307/1942045. JSTOR 1942045. {{cite journal}}: Unknown parameter |last-author-amp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
  4. Hanski, I.; Gilpin, M. E., eds. (1997). Metapopulation biology : ecology, genetics and evolution. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-323446-8.
  5. Hanski, I. (1999). Metapopulation Ecology. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-854065-5.