ജലമണ്ഡലം എന്നത് ( ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ὕδωρ hydōr, "ജലം"[1], σφαῖρα sphaira, "മണ്ഡലം"[2]) ഗ്രഹം, പ്രകൃത്യായുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപരിതലത്തിലും പ്രതലത്തിനുള്ളിലും എല്ലാമായി കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ആകെ പിണ്ഡമാണ്.

World water distribution.
World water distribution.

1389 മില്യൺ ക്യുബിക് കിലോമീറ്റർ ജലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഉള്ളതായാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. [3] ഭൂഗർഭജലസ്രോതസ്സുകൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, അരുവികൾ തുടങ്ങിയവയിലെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും ഖരാവസ്ഥയിലുമുള്ള ജലം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 97.5% വും ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. 2.5% മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലമുള്ളത്. ഈ ശുദ്ധജലത്തിൽത്തന്നെ 68.9% വും ആർട്ടിക്ക്, അന്റാർട്ടിക്ക, പർവ്വത ഗ്ലേസിയറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഐസിന്റേയും സ്ഥിരമായുള്ള മഞ്ഞിന്റെ ആവരണരൂപത്തിലുമാണുള്ളത്. 30.8% ജലം ശുദ്ധമായ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിൽ 0.3% മാത്രമാണ് കരയിൽ തടാകങ്ങൾ, സംഭരണികൾ, നദീവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിധമുള്ളത്. [3]

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
  1. ὕδωρ, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. σφαῖρα, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  3. 3.0 3.1 World Water Resources: A New Appraisal and Assessment for the 21st Century (Report). UNESCO. 1998. Archived from the original on 27 September 2013. Retrieved 13 June 2013.
 
Wiktionary
ജലമണ്ഡലം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലമണ്ഡലം&oldid=3262903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്