സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നവിധം നദിയും കടലും ചേരുന്ന ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ചെറിയ ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്.

Aerial photo of North Sea, tidal channels between the islands of Nigehörn (left) and Scharhörn (right)
Aerial photo of North Sea, tidal inlets from the Wadden Sea on Scharhörn
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചെറിയ_ഉൾക്കടൽ&oldid=2489952" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്