കേരളത്തിലെ അമ്പലവാസി സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ചാക്യാർ സമുദായം. പരമ്പരാഗതമായി ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക. ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്‌ത്രീ ഇല്ലത്തമ്മ (ഇല്ലോടമ്മ) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

Mani Madhava Chakyar (1899 - 1990)- the doyen of Kutiyattam and Abhinaya (acting)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാക്യാർ&oldid=3425700" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്