• മലര്ന്നു കിടക്കുക.
  • കാലുകള് മടക്കി പ്ര്ഷ്ഠത്തോട് ചേര്ത് വയ്ക്കുക.
  • കൈകള് തലയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലും കമഴ്ത്തി പതിച്ചുവയ്കുക.
  • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട്, തല നിലത്തുമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, അരക്കെട്ട് ഉയര്ത്ക.
  • വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട കൈകള് നിവര്ത്, തല നിലത്തുനിന്നും ഉയര്ത്ക.
  • സാധാരണ സ്വാസത്തില് കുറച്ചുനേരം നില്ക്കുക.
  • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക.

ചിത്രശാല

തിരുത്തുക
 

Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati

Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar

The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books

യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ് </references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചക്രാസനം&oldid=1764439" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്