ഗോവിന്ദപിള്ള (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഗോവിന്ദപിള്ള എന്ന പേരുകൊണ്ടു് താഴെ പറയുന്ന ഏതു വ്യക്തിയേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗോവിന്ദപിള്ള_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1871336" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്