ഗോമുഖാസനം
പൂറകുവശം
 • ഇടതുകാൽ മടക്കി ഉപ്പൂറ്റിയിൽ കയറി ഇരിക്കുക.
 • വലതുകാൽ, ഇടതുകാലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക.
 • വലതു കൈ മടക്കി തോളിനു മുകലിലൂടെ പുറകിലേക്ക് പിടിക്കുക.
 • ഇടതു കൈ, വലതു കൈയുമായി പുറകിൽ കോർത്ത് പിടിക്കുക.
 • കുറച്ചുനേരം ഈ സ്ഥിതി തുടരുക.
 • അതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരിക.
 • മറ്റേ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യണം.
 • മലബന്ധം, വിശപ്പില്ലായ്മ, പുറംവേദന, കൈകകളുടെ ഉളുക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്.
 • പ്രമേഹമുള്ളവര്ക്ക് നല്ലതാണ്.
 • നെഞ്ച്, കരൾ, ഹൃദയം എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
 • യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ്
 • Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati
 • Yoga for health-NS Ravishankar, pustak mahal
 • Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar
 • The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books
 • Yoga and pranayama for health – Dr. PD Sharma
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗോമുഖാസനം&oldid=1713568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്