നിഗൂഢബുദ്ധമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗുഹ്യസമാജ തന്ത്രം.

Thanka of Guhyasamaja in union with his consort Sparshavajrā, xviith century, Rubin Museum of Art, New York
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗുഹ്യസമാജ_തന്ത്രം&oldid=2313036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്