പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ അന്വേഷണമാണ് ഗവേഷണം.പഠനം, നിരീക്ഷണം, താരതമ്യം, പരീക്ഷണം എന്നിവയോടെ നടത്തുന്ന സത്യാന്വേഷണമായും ഗവേഷണം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അടക്കം എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും ഗവേഷണം നടത്തപ്പെടുന്നു.

ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

ഗവേ ഷണം

ഘട്ടങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രശ്നങ്ങൾ നിർണയിക്കുക
പുനഃപരിശോധിക്കുക
പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക
ദത്തശേഖരണം
മൂല്യനിർണയം
നിഗമനങ്ങൾ
നിഗമനങ്ങളുടെ സാധുത പരിശോധിക്കൽ
കണ്ടെത്തലുമായി യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കൽ

ഗവേഷണം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽതിരുത്തുക

ഗവേഷണം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം, ഡോ. നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗവേഷണം&oldid=3009271" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്