ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി

ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മണവാട്ടി, കുഞ്ഞാടിന്റെ ഭാര്യ എന്നത് ബൈബിളിലെ സുവിശേഷങ്ങൾ, വെളിപാട്, ലേഖനങ്ങൾ, പഴയനിയമത്തിലെ അനുബന്ധ വാക്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം വാക്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. ചിലപ്പോൾ മണവാട്ടിയെ യേശുവിനെ ഒരു മണവാളൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1500 വർഷത്തിലേറെയായി ക്രിസ്തുവിനോട് വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്ത മണവാട്ടിയാണ് സഭയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മിക്കവരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മണവാളനായി ചിത്രീകരിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളിൽ മണവാട്ടിയെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം അതാണ്. എന്നാൽ ഒരു മണവാളന് ഒരു മണവാട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതിനാൽ മണവാളന്റെ മറ്റെല്ലാ പരാമർശങ്ങളും മണവാട്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.