കോശജീവശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, യൂകാരിയോട്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കട്ടികുറഞ്ഞ ഒരു ആവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കോശ ഘടകമാണ് കോശമർമ്മം (ഇംഗ്ലീഷ്: cell nucleus). യൂകാരിയോട്ടുകളിൽ സാധാരണ ഒറ്റ കോശമർമ്മമേ കാണുകയുള്ളു. കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ കോശമർമ്മം കാണപ്പെടുന്നില്ല. ചിലവയിൽ ഒന്നിലധികം കോശമർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോശമർമ്മം&oldid=2725902" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്