കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് , കോഴിക്കോട്

(കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് (ഐ.എച്.ആർ.ഡി.), കോഴിക്കോട് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഐ.എച്.ആർ.ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1993ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, കോഴിക്കോട്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ബിരുദ കോർസുകളുമായി തുടങ്ങിയ കോളേജിൽ നിലവിൽ കംപുട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌, ബി.സി.എ, ബി.കോം, ബി.എ, M. Sc. ( Computer Science), Msc. (Electronics), M.C.A, M.com എന്നീ കോർസുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് ബാലൻ. കെ. നായർ റോഡിൽ ആണ് ഈ കലാലയം .