ഏന്തിവലിച്ച പോലെ നടക്കുന്ന, നീണ്ട കാലും,കഴുത്തും തടിച്ച് നീണ്ട കൊക്കുമുള്ള വലിയ പക്ഷികളാണ് കൊറ്റികൾ. സിക്കനീഡൈ/സിക്കനീഡി കുടുംബത്തിലാണ് ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

Storks
Immature Asian openbill stork
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Kingdom:
Phylum:
Class:
Subclass:
Infraclass:
Superorder:
Order:
Family:
Ciconiidae

Gray, 1840
Genera

Anastomus
Ciconia
Ephippiorhynchus
Jabiru
Leptoptilos
Mycteria

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊറ്റി&oldid=2033704" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്