കൊണ്ടയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ടയൂർ ദേശത്ത് അതിപുരാതനവും സർവ്വൈശ്വര്യദായകനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.[1]

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2013-03-26. Retrieved 2014-04-07.