കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി

1970 കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കേരള സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി.[1] കെ.എസ്.പി. എന്നാണ് ചുരുക്ക പേര്.