കൂലി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
  • കൂലി - തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം
  • കൂലി - ചുമട്ട് തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ കൂലിക്കാരൻ. (കോലി താൾ കാണുക).
  • കൂലി - എൺപതുകളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൂലി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2312338" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്