കുറ്റാളൂർ

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു നാട്ടു പ്രദേശമാണു കുറ്റാളൂർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുറ്റാളൂർ&oldid=3314525" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്