കുട്ടി

ജനനത്തിനും പ്രായപൂർത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യൻ

ജനനം മുതൽ കൗമാരമാകും വരെയുള്ള മനുഷ്യശിശുവിനെയാണ് കുട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്യേശിക്കുന്നത്.

കുട്ടി

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുട്ടി&oldid=3964065" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്