അമേരിക്കൻ മാനസികാപഗ്രഥന വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു കാൽവിൻ.എസ്.ഹാൾ (1909–1985). സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും വിശകലനത്തിലും കാൽവിൻ ഒട്ടേറെ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിനു ജ്ഞാനാത്മകമായ വശങ്ങളുണ്ട് എന്നു അഡ്ലറെപ്പോലെ കാൽവിനും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി.[1]

പ്രധാനകൃതികൾതിരുത്തുക

വർഷം പേർ വിഷയം
1938 "The Inheritance of Emotionality," Sigma Xi Quarterly, 26, 17-27 animal temperament
1947 "Genetic Differences in Fatal Audiogenetic Seizures between Two Inbred Strains of House Mice," Journal of Heredity, 38, 2-6 genetic basis of audiogenetic seizures in mice
1949 "The Genetics of Audiogenetic Seizures in the House Mouse," Journal of Comparative and Physiological Psychology, 42, 58-63 genetic basis of audiogenetic seizures in mice
1951 "The Genetics of Behavior," The Handbook of Experimental Psychology, edited by S. S. Stevens temperament and genetics
1947 "Diagnosing Personality by the Analysis of Dreams," Journal of Abnormal and Social Psychology, 42, 68-79 first important article on dreams
1951 "What People Dream About," Scientific American, 184, 60-63 first report of quantitative findings
1951 Handbook of Experimental Psychology Hall was the author of one chapter
1953 "A Cognitive Theory of Dreams," Journal of General Psychology, 49, 273-282 highly original theoretical article on dreams
1953 The Meaning of Dreams
1953 "A Cognitive Theory of Dream Symbols," Journal of General Psychology, 48, 169-186 metaphoric theory of dream symbols
1954 A Primer of Freudian Psychology
1957 Theories of Personality
1966 The Content Analysis of Dreams coding system co-authored with Robert Van de Castle
1970 Dreams, Life, and Literature Kafka
1971 Personality of a Child Molester the child molester
1972 The Individual and His Dreams
1973 A Primer of Jungian Psychology
1994 Our Dreaming Mind, by Robert Van de Castle overview of Hall's work by his collaborator
1996 Finding Meaning in Dreams: A Quantitative Approach all reliable findings with the Hall/Van de Castle coding system by G. William Domhoff
1987 "Calvin Springer Hall (1909-1985)," American Psychologist, 42, 185 appreciation of Hall and his work by long-time friend and co-author, Gardner Lindzey.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മന:ശാസ്ത്രം-പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്.2014 പേജ് 85
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാൽവിൻ.എസ്.ഹാൾ&oldid=2281719" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്