അഷ്ടനാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാർക്കോടകൻ (സംസ്കൃതം: कर्कोटक).ഹിന്ദു ഐതിഹ്യ പ്രകാരം കദ്രുവും കാശ്യപനുമാണ് കാർക്കോടകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ.

നളചരിതത്തിലാണ് കാർക്കോടകനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.നാരദമുനിയുടെ ശാപത്താൽ കാർക്കോടകന്റെ ചലനശേഷി നഷ്ടമാകുന്നു.ഇതു മൂലം താൻ അകപ്പെട്ട കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ നിന്ന കാർക്കോടകനെ നളമഹാരാജാവ് രക്ഷിക്കുന്നു.എന്നാൽ നളനെ കാർക്കോടകൻ ദംശിക്കുന്നു.ദംശനം മൂലം ലഭിച്ച രൂപവൈരൂപ്യം ബാഹുകനെന്ന പേരിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി ജീവിക്കുവാൻ നളനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. [1]

  1. http://www.hindu-blog.com/2010/08/karkotaka-story-of-naga-karkotak.html
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർക്കോടകൻ&oldid=1929639" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്