കലയുടെ സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നയാളാണ് കലാകാരൻ അഥവാ ആർട്ടിസ്റ്റ്. കലാസൃഷ്ടിയും കലാപ്രവർത്തനവും കലാപ്രകടനവും നടത്തുന്നയാളെ കലാകാരൻ എന്നു പറയാം.എന്നാൽ സാധാരണയായി, സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിലും അക്കാദമിക തലത്തിലും കലാകാരൻ എന്നതു കൊണ്ട് ദൃശ്യകലകളുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു.

യൊഹാൻ വൂൾഫ്ഗാങ് വാൻ ഗോഥെ, കവിത, നാടകം, കഥ, തത്ത്വശാസ്ത്രം, ദൃശ്യകല, ശാസ്ത്രം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രശസ്തനായ ജർമൻ കലാകാരൻ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലാകാരൻ&oldid=3138420" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്