കരുമാടിക്കുട്ടൻ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

കരുമാടിക്കുട്ടൻ‍ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.