കരയംവെട്ടത്തു സുകുമാരപിള്ള

നിരവധി ആട്ടക്കഥകളും സ്തോത്രങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള എഴുത്തുകാരനാണ് കരയംവെട്ടത്തു സുകുമാരപിള്ള (1867 - 1942).

ജീവിതരേഖതിരുത്തുക

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെക്കൊല്ലത്തു ഗണപതി കേളുക്കുറുപ്പിന്റെയും നങ്ങേലിയമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. ഇരുപതാമത്തെ വയസിൽ ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാറുടെ പക്കലും പിന്നീട് ലക്ഷ്മി നാരായണ സ്വാമിയുടെ പക്കലും സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. അൻപതോളം കൃതികൾ രചിട്ടുള്ളവയിൽ പലതും സ്തോത്ര രൂപങ്ങളാണ്. [1]

കൃതികൾതിരുത്തുക

 • ശതമുഖരാവണവധം (ആട്ടക്കഥ)
 • ശിവരാത്രി മാഹാത്മ്യം (ആട്ടക്കഥ)
 • സ്യമന്തകം (ആട്ടക്കഥ)
 • ലക്ഷ്മണാ സ്വയംവരം (ആട്ടക്കഥ)
 • സതീവിവാഹം (കിളിപ്പാട്ട്)
 • ഹരിഹരപുത്രചരിതം (കിളിപ്പാട്ട്)
 • സ്വർഗ്ഗാരോഹണശതകം
 • ശ്രീവിഷ്ണുസ്തോത്രം (സംസ്കൃതം)
 • സർവ്വദേവ നമസ്കാരം (സംസ്കൃതം)
 • ശോണാദ്രീശ്വരീസ്തോത്രം (സംസ്കൃതം)
 • തൃക്കടവൂർ ഭഗവൽസ്തോത്രം (സംസ്കൃത ഭാഷാ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇട കലർന്നത്)
 • ശ്രീ പത്മനാഭപ്രണതി (പാട്ടുകൾ)
 • ഒരു വിജ്ഞാപനം - 1917
 • മോഹമുദ്ഗരം (ശങ്കരാചാര്യകൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം) - 1906
 • പുഷ്പബാണവിലാസം (കാളിദാസ വ്യാഖ്യാനം) - 1907
 • സുബ്രഹ്മണ്യമാലൈ - 1913

അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവതിരുത്തുക

 • ആനന്ദവല്ലീശതകം
 • ഹിതോക്തിമുക്താവലി
 • ഛായാവിലാസിനി

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വര അയ്യർ (1964). കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം ഭാഗം 4. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി. pp. 701–704.