കത്തി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

കത്തി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • കത്തി എന്ന ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപകരണം
  • കത്തി എന്ന കഥകളി വേഷം

. കത്തി തീ [കത്തി] -- ക്രിയാ പദം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കത്തി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=996945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്