പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മലയാളകവികളെ ഒന്നിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞ. നിരണംകവികൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ണശ്ശൻ&oldid=2899626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്