ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു (കവിത)

പി. ഭാസ്കരന്റെ ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു എന്ന കൃതിക്കാണ് 1981-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2]

ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു
കർത്താവ്പി. ഭാസ്കരൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-07-05. Retrieved 2012-07-23.
  2. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവിതകൾ.