ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു (കവിത)

പി. ഭാസ്കരന്റെ ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു എന്ന കൃതിക്കാണ് 1981-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2]

ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള തമ്പുരു
പുറംചട്ട
കർത്താവ്പി. ഭാസ്കരൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബംതിരുത്തുക