ഐക്യകേരളത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക

അൻപതുകൾതിരുത്തുക

1956തിരുത്തുക

 • നവംബർ 1 - ഐക്യകേരളം രൂപം കൊണ്ടു.

1957തിരുത്തുക

 • ഒന്നാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1959തിരുത്തുക

 • വിമോചനസമരം

അറുപതുകൾതിരുത്തുക

1960തിരുത്തുക

 • രണ്ടാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1965തിരുത്തുക

 • മൂന്നാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1967തിരുത്തുക

 • നാലാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

എഴുപതുകൾതിരുത്തുക

1970തിരുത്തുക

 • അഞ്ചാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1975തിരുത്തുക

 • രാജൻ സംഭവം

1977തിരുത്തുക

 • ആറാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

എൺപതുകൾതിരുത്തുക

1982തിരുത്തുക

 • ഏഴാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1987തിരുത്തുക

 • എട്ടാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1988തിരുത്തുക

 • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്തം

തൊണ്ണൂറുകൾതിരുത്തുക

1991തിരുത്തുക

 • ഒൻപതാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

1996തിരുത്തുക

 • പത്താം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകംതിരുത്തുക

2001തിരുത്തുക

 • പതിനൊന്നാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2006തിരുത്തുക

 • പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രണ്ടാം ദശകംതിരുത്തുക

2011തിരുത്തുക

 • പതിമൂന്നാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2016തിരുത്തുക

 • പതിനാലാം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്