സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രഹസ്യ പൊലീസ് ഏജൻസിയായിരുന്നു എൻ.കെ.വി.ഡി. സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അടിച്ചമർത്താനും മറ്റും എൻ.കെ.വി.ഡി യെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

NKVD (НКВД)
People's Commissariat of Internal Affairs

Народный комиссариат внутренних дел
Narodnyy komissariat vnutrennikh del
NKVD emblem
NKVD emblem
Agency overview
രൂപപ്പെട്ടത് 1934
Preceding Agency NKVD of the RSFSR
പിരിച്ചുവിട്ടത് 1946
Superseding agency MVD
ഭരണകൂടം law enforcement
ആസ്ഥാനം Lubyanka Square, Moscow
പ്രധാന ഓഫീസർs Genrikh Yagoda (1934–1936)
 
Nikolai Yezhov (1936–1938)
 
Lavrentiy Beria (1938–1945)
Parent agency Coat of arms of the Soviet Union (1923–1936).svg
Council of the People's Commissars
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എൻ.കെ.വി.ഡി&oldid=3062997" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്