നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായി പേരിട്ട ഒരു നക്ഷത്രകാറ്റലോഗ് ആണ് എസ്.എ.ഒ. കാറ്റലോഗ് (SAO Catalog). ഇതിന്റെ epoch 1950 ആണ്. ഖഗോളത്തെ 10 ഡിഗ്രി വീതം ഉള്ള 18 നാടയായി വിഭജിച്ച് പിന്നീട് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഖഗോളരേഖാംശത്തിന്റെക്രമമനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച്എണ്ണുക ആണ് ഈ കാറ്റലോഗിൽ ചെയതത്. കൃത്യമായ തനതുചലനം (proper motion) അറിയുന്ന ദൃശ്യകാന്തിമാനം +10 വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാറ്റലോഗിൽ ഏതാണ്ട് 2,50,000 ത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ. തനതുചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആവശ്യമുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രപഠനങ്ങളിൽ ഈ കാറ്റലോഗിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെ SAO Catalog അനുസരിച്ചുള്ള പേര് SAO 113271 എന്നാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എസ്.എ.ഒ._കാറ്റലോഗ്&oldid=2313523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്