കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എഴോം പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ട അടുത്തില എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമമായ അടുത്തിലയിൽ നൂറ്റിയിരുപതു് വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയമാണു് എരിപുരം ചെങ്ങൽ എൽ പി സ്കൂൾ. ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം തരം വരെയാണു് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠനം നടക്കുന്നതു്. അടുത്തില എൽ.പി. സ്കൂൾ എന്നും ഈ വിദ്യാലയം അറിയപ്പെടുന്നു.

1895-ൽ എഴുത്തുവീട് എന്ന പേരിലാണു് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചതു്.[1]

  1. അടുത്തില എൽ.പി. സ്‌കൂൾ 120-ാം വാർഷികാഘോഷം[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]