വിരമിച്ച പിതാക്കന്മാരെ എമിരിറ്റിസ് എന്ന് ചേർത്തു വിളിക്കുന്നു. അവസാനം വഹിച്ച പദവി നിലനിൽക്കും ആ പദവി എമിരിറ്റിസ് ചേർത്ത് വിളിക്കും. അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എമിരിറ്റസ്&oldid=2311526" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്