എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ, സങ്കലനപ്പട്ടിക, വ്യവകലനപ്പട്ടിക, ഗുണനപ്പട്ടിക, ഹരണപ്പട്ടിക എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകമാണ് എഞ്ചുവടി. എൺചുവടി എന്നും എഴുതാറുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ എണ്ണുക എന്നതിന്റെ ധാതുരൂപമായ 'എൺ' എന്ന പദവും പുസ്തകം എന്നൊക്കെ അർഥം വരുന്ന 'ചുവടി' എന്ന പദവും ചേർന്നാണ് 'എഞ്ചുവടി' എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എഞ്ചുവടി&oldid=3391663" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്